Stadgar

för

FOTBOLLSFÖRENINGEN FC KUFFEN r.f.

§1. Föreningens namn

 • Föreningen, som i dessa stadgar benäms som förening, namn är Fotbollsföreningen FC Kuffen r.f., hem- och verksamhetsort: Korsholms Kommun.

§2. Föreningens ändamål

 • Föreningens syfte är att befrämja och utveckla bollsporten bland föreningens medlemmar. På föreningens program står fotboll samt övriga på förenignes program upptagna bollsporter.

§3. Föreningens funktion

 • Sitt syfte strävar föreningen att förverkliga genom att:

1) Arrangera tävlingar
2) Anordna instruktions-, handlednings- och upplysningstillfällen.
3) Anordna fester och lotterier, till vika myndigheterna givit sitt tillstånd.
4) Följa regler, direktiv och bestämmelser från Finlands bollförbund och Finlands bollförbunds Vasa distrikt till vilka föreningen hör.

 • Föreningen kan förvärva och besitta lös och fast egendom samt förlägga publikationer.

§4. Föreningens medlemmar

 • Till medlem i föreningen kan antagas varje person, som förbinder sig att iaktaga föreningens stadgar och godkänna dess beslut.
 • Föreningens medlemmar är:

1) Aktiva medlemmar, vars medlemsavgift för var gång fastslås på årsmötet.
2) Juniormedlemmar, vars medlemsavgift för var gång fastslås på årsmötet.
3) Understödande medlemmar, vilka årligen avlägger en av årsmötet godkänd medlemsavgift.
4) Ständiga medlemmar, vilka erlägger en av årsmötet godkända ständiga medlemsavgifter.

§5. Medlemskapets upphörande

 • Medlem har rätt att när som helst avgå från föreningen. Om han skriftligen meddelat dårom åt styrelsen eller dess ordförande eller också muntligt meddelat om saken till föreningens mötesprotokoll.
 • Medlem som inte efterföljer föreningens stadgar eller underlåter inom utsatt tid att betala inom sin medlemsavgift, kan av föreningen styrelse uteslutas från sitt medlemskap. Antingen för alltid eller för en viss tid. Detta beslut har medlem rätt att överklaga på föreningens möte, genom att inlämna ett skriftligt meddelande till styrelsen, inom fjorton (14) dagar efter det meddelandet om uteslutning meddelats, med undantag för den dag meddelandet sker.

§6. Hedersordförande, hedersmedlem, förtjänsttecken

 • Person, som särskilt förtjänstfullt främjat förverkligandet av föreningens syften, kan meddelat årsmötets beslut kallas för föreningens hedersordförande, eller hedersmedlem eller tilldelas föreningens förtjänsttecken i guld, silver eller brons. Hedersordförande eller hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

§7. Föreningens styrelse

 • Föreningen sköts för ett år åt gången, av den på årsmötet valda styrelsen, till vilken hör ordföranden och åtta (8) ordinarie medlemmar.
 • Styrelsen är beslutförd när ordföranden eller viceordföranden och minst fyra (4) medlemmar är närvarande.
 • Styrelsen sammankallas till möre av ordföranden eller viceordföranden och den bör sammankallas även i det fall minst tre (3) medlemmar av styrelsen det fodrar.
 • Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna jämnt, avgör mötesordförandens röst.

§8. Föreningsstyrelsens åligganden

 • Med iakttagande av lag, dessa stadgar och av föreningens möte utfärdade föreskrifter skall föreningsstyrelsen:

1) Sammankalla årsmötet, bereda ärenden, som skall föreläggas det och verkställa dess beslut.
2) Antaga och utesluta medlemmar i föreningen, samt föra medlemsmatrikel.
3) Förvalta föreningens egendom och däröver samt över föreningens inkomster och utgifter, föra fullständiga räkenskaper ävensom uppföra föreningens årsberättelse.
4) Besluta on tävlingsverksamhet.
5) Tillsätta erforderliga sektioner och kommittéer samt godkänna instruktioner för dem.
6) Följa med fotbolssportens utveckling.

§9. Tecknandet av föreningens namn

 • Föreningens namn tecknas av ordföranden och sekreteraren gemensamt eller av viceordföranden istället för ordföranden och kassören istället för sekreteraren.

§10. Räkenskaper och revision

 • Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är mellan 1.11 – 31.10.
 • Föreningens räkenskaper granskas av de på årsmötet valda revisorerna, åt vilka styrelsen bör överlämna räkenskaperna senast sju (7) dagar före årsmötet.
 • Revisorerna bör returnera räkenskaperna tillsammans med sitt utlåtande, senast två (2) dagar före årsmötet.

§11. Föreningsmötena

 • Års- och övriga möten sammankallas av styrelsen.genom tdningsnotis senast sju (7) dagar före mötet.
 • Årsmötet måste hållas under november månad.

§12. Föreningens årsmöte ärenden

 • Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1) Väljes ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
2) Konstatera mötets laglighet.
3) Föredrages föreningens årsberättelse för föregående år, räkenskaperna och revisionernas utlåtande samt fastställande av bokslutet.
4) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt föreningens styrelse.
5) Fastställ medlemsavgiftens storlek.
6) Väljes ordförande och åtta styrelsemedlemmar.
7) Väljes två revisorer och två revisorssuppleanter.
8) Fastställ verksamhetsprogram för det löpande året.
9) Behandla övriga av styrelsen eller medlemmarna framlagda ärenden.
10) Beslutes om föreningens annonsorgan.

 • Ärenden, som inte är upptagna på föredrgningslistan, kan vid mötet upptagas till behandling och avgörande, därest minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid mötet representerade antalet röster understöder det, dock inte ärenden, som nämnes i 14 § 1 mom i lagen om föreningar.

§13. Beslut av ärenden vid föreningsmöten

 • Vid föreningsmöten avgöres ärenden med enkel röstmajoritet, utom i de fall, som i dessa stadgar särskilt omnämnes.
 • Om rösterna faller lika, avgör ordförandes röst, utom vid val, då det sker genom lottdragning.
 • Röstningen vid mötena sker öppet, ifall inte minst tre (3) medlemmar odrar sluten omröstning.
 • Röstberättiga är alla som har fyllt femton (15) år och som betalt sin medlemsavgift.
 • Röstning med fullmakt tillåtes inte.

§14. Ändring av föreningens stadgar

 • Ändring till dessa stadgar kan göras endast på årsmötet och ifall därom omnämnts i möteskallelsen och minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande röstberättigande understöder ändringsförslaget.

§15. Upplösning av föreningen

 • Beslut om upplösandet av föreningen göres på två efter varandra med minst en månads mellanrum hållna möten och med samma röstantal, som nämns i föregående paragraf.
 • Om föreningen upplöses besluter föreningens sista möte, på vilket sätt föreningens tillgångar skall användas för befrämjande av fotbollssporten för vilket ändamål föreningens tillgångar utan vidare skall användas i det fall föreningen upphör med sin verksamhet.

§16. Lagen om föreningar

 • I övriga delar iakttages stadganden i lagen om föreningar.