JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING INOM FC KUFFEN

En jämställd idrott betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter, skyldigheter

och möjligheter. De ska även dela inflytande och ansvar. Det innebär att kvinnors och mäns, flickors och

pojkars, idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. En

jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

FC Kuffen vill medverka till förståelse att alla människor har lika värde, Ingen får diskrimineras på grund av

ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, familjeförhållanden,

hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den

enskilde som person.

Vårt löfte

Alla ska ha lika möjligheter att utöva idrott samt respektera varandra, respektera fair-play och nolltolerans

inom idrotten. Vi utgår ifrån att multietnisk samverkan föder kreativitet.

Våra mål

  • Vi undviker att upprätthålla stereotyper och jargonger
  • Vi har ett vårdat språk i tal och skrift
  • Vi uppmuntrar möjligast många att delta i utbildningar
  • Vi strävar till mångfald vid val av styrelsemedlem, tränare, ledare och funktionärer
  • Vi är normmedvetna och bemöter alla idrottare jämställt och på lika villkor

Målen ska ses som riktlinjer för det fortlöpande arbetet i föreningen, dessa mål gås igenom och uppdateras årligen